Tour Programs

โปรแกรมทัวร์ 1 วัน (ไปเช้ากลับเย็น)

TGG 001

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ ปราสาทตาพรหม นครธม ปราสาบายน นครวัด


11-20 TGG Page 03 resize
 

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

TGG 003

อรัญประเทศ ปอยเปต องค์เจ้าเจก เจ้าจอม วัดพระพรหมรัตน์ เขาพนมบาแค็ง Angkor Night Market

11-20 TGG Page 06 resize
 

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

TGG 002

อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ นครธม นครวัด โตนเลสาป

11-20 TGG Page 01 resize